Tüzük


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /potiad/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 156
Kurumsal
POLONYA-TÜRKİYE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
I -Bölüm Genel Hükümler

Madde 1

1. İleride "Polonya-Türkiye İşadamları Derneği" adIıyla anılacak dernek,

a) Polonya-Türkiye iktisadi ilişkilerinin derinleştirilmesine, desteklenmesine ve geliştirilmesine,
b) Dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi ile her iki ülkenin birbirine
karşılıklı tanıtılması etkinliklerine,
c) Turistik ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve güçlendirilmesine,
d) Polonya ve Türkiye'deki iktisadı faaliyetlerin yürütülmesindeki imkanlarla ilgili Dernek
üyelerinin bilgilendirilmesine ve Dernek üyelerinin işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmada
bulunmalarına,
e) Dernek üyelerine hukuki yardımda bulunulmasına ve onların adına, talepleri üzerine
resmi daire ve makamlara başvurulmasına,
f) Polonya-Türkiye ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi bağlamında resmi makamlar, daireler,
dernekler ve diğer organlarla işbirliğine ortam hazırlayan girişim ve etkinlikleri geliştirme
ve yayma amacına yönelik gönüllü özerk bir birliktir.

2 Dernek, 1. maddenin 1.fıkrasında belirtilen faaliyetleri yapmak isteyen özel kişileri ve diğer birimleri organize bir şekilde destekler.

Madde 2
 
Demeğin ikametgah yeri başkent Varşova'dır.

Madde 3

1. Dernek, Demekler Yasası mevzuatı ile (Resmi Gazete 1989, sayı 20, kalem 104, sonradan yapılan değişikliklerle birlikte) işbu Tüzük uyarınca etkinlikte bulunacaktır.

2. Demek, tüzel kişiliğe sahiptir.

Madde 4

Dernek, benzer amaçlarla etkinlik gösteren yerli ve uluslararası organizasyonların üyesi olabilir.
 
Madde 5

1. Demek, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde etkinliklerini gösterir. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için Demek, Türkiye Cumhuriyeti ve başka ülkelerin sınırlan içinde, o ülkelerin yasaları çerçevesinde etkinliklerde bulunabilir.

Madde 6
 
Demek amaçlarını;
a) Demek etkinliklerinin yürütülmesi veya yaygınlaştırılması,
b) Dernek üyelerinin karşılıklı yardım ve işbirliği,
c) Her türlü birim ve kişiyle işbirliğinin yanısıra bilgi toplanması ve iktisadi etkinlikler çerçevesinde deneyimlerin değişimi,
d) Demek üyelerine danışmanlık, eğitim ve hukuki yardım,
e) Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olacak diğer etkinliklerin -yasaların izin verdiği ölçüde- yürütülmesi,  biçiminde gerçekleştirir.

Madde 7

Demek, tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için vakıflar kurabilir, uygun fonlar oluşturabilir ve yasaların izin verdiği ölçüde iktisadı etkinlikte bulunabilir.
 
Madde 8

1. Demek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirirken, üyeler kamu yararına çalışmış olurlar.
2. Demek üyeleri, üye olduklarından ötürü hiçbir maddi fayda sağlayamazlar. Demek fonları, sadece Tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılabilir.

Madde 9

1. Şu kişiler, Demek üyesi olabilirler:
a) Polonya Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde iktisadi etkinlikte bulunan Polonya Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin reşit olmuş vatandaşları,
b) Polonya ile Türkiye arasındaki iktisadi ilişkilerin gelişmesine yol açan bir etkinlik söz
konusuysa yürütülen etkinliğin özelliğine ve ikamet ettiği yere bakılmaksızın, Polonya
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir ülkenin iktisadi etkinlikte bulunan reşit
olmuş vatandaşı,
c) Gösterilecek faaliyetin Demek'in amaçlanna uygun olması kaydıyla, yürütülen etkinliğin
özelliğine ve ikamet ettiği yere bakılmaksızın, Polonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti
veya başka bir ülkenin reşit olmuş vatandaşı.

2. Tüzel kişiler, sadece destekleyici üye olabilirler.

3. Derneğe layık görülecek veya Dernek amaçlarına benzer etkinliklerde başarı kazanmış
gerçek kişiler, Genel Kurul karan uyannca onursal üyelik hakkını alabilirler.

Madde 10

1. Demek üyeleri, gerçek kişilerdir.
2.
a) Demek üyeliği için başvuruda bulunan,
b) en az 3 Demek üyesinin referansına sahip olan,
c) Demek Tüzüğü'nün maddelerine uymayı taahhüt eden ve zamanında aidatlan ödeyen,
d) Tüzük'ün 9, maddesinde belirtilen şartlan yerine getirdiğini gösterir belgeleri sunan
ve 9. maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişiler Demek üyesi olabilirler.

3. Başvuru formunun ve gerekli belgelerin sunulmasından sonra 60 gün zarfinda, Yönetim
Kurulu üyelerinin toplam sayısının en az yansının hazır bulunduğu oylamada, Yönetim
Kurulu, oy çoğunluğu ile Demek'e üye kabul etme karannı alır.

4. Yönetim Kurulu karar almadan önce, üyelik başvurusuyla ilgili Demek üyelerine bilgi verir.
Demek üyeleri ise itiraz gerekçelerini belgeli ve yazılı olarak 30 gün içerisinde yönetime su
narlar. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusuyla ilgili karan alırken itirazı değerlendirmekle yü
kümlüdür.

5. Başvuruda bulunan kişi, Yönetim Kurulu kararma itiraz için Genel Kurul'a gidebilir. Genel
Kurul'un konuyla ilgili alacağı karar, kesin karardır.

Madde 11

1. Demek üyesi;
a) Dernek'm organları için seçme ve seçilme,
b) Demek'in amaçlannı gerçekleştirmek için düzenlenecek toplantı, çalışma ve buna benzer
diğer etkinliklere katılma hakkına
sahiptir.

2. Dernek üyeleri;
a) Demek çalışmalarına aktif olarak katılmakla,
b) Tüzük hükümlerine ve Demek organlarının kararlarına uymakla,
c) üyeler arasındaki ilişkilerde dostluk kurallarına uygun olarak davranmakla ve Dernek içi
dayanışmayı bozmamakla,
d) üyelik aidatlarını düzenli bir şekilde ödemekle yükümlüdürler.

Madde 12

1. Üyelerin Dernek üye listesinden silinmesi,
a) yazılı bir şekilde doğrudan Yönetim Kurulu'na, üyelikten istifa dilekçesinin sunulması,
b) - üyenin Dernek Tüzüğü ve kararlan aleyhinde etkinlikte bulunması,
- Demek çalışmalarına katılmamayla ilgili mazeret göstermemesi,
- üyelik aidatını 3 defa yatırmaması,
- en az 10 Demek üyesinin yazılı ve gerekçeli dilekçesi,
- Dernek üyelerinin ölümü
gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkanİmasryla,
gerçekleşir.

2. Üye, Yönetim Kurulu karar metnini aldıktan sonra 21 gün zarfinda, ihraca ilişkin karara olan
itirazını Denetleme Kurulu'na yapabilir.

Madde 13

1. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe sahip olmayan diğer birimler, konuyla ilgili karan alacak olan
Demek Yönetim Kurulu'na kendi iradeleriyle destekleyici üye olmak istediklerini gösterir
belgeyi sunup, destekleyici üye olabilirler.
2. Yukarıda izlenen aynı yolla, Dernek'i destekleyici üyelik sona erdirilir.
3. Destekleyici üye, aidat miktan, aidat sıklığı veya başka bir destekleme biçimini ilan ederek,
Demek'in Yönetim Kurulu'yla beraber, desteklemenin türü ve biçimini belirlerler.
4. Destekleyici üye;

a) Demek tarafından düzenlenen toplantılara, çalışmalara ve etkinliklere katılma,
b) Demek'in Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıîan'na danışman konumunda
katılma
hakkına sahiptir.


5. Destekleyici üye;
a) Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmakla,
b) Dernek Tüzüğü'nün ve organlarının kararlan doğrultusunda hareket etmekle,
c) belirlenmiş biçimdeki desteği düzenli bir şekilde Dernek'e vermekle
yükümlüdür

Madde 14

1. 9. maddenin 3.fikrası uyannca onursal üyelik kazanmış kişiler;
a) Demek'in Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na danışman konumunda
katılma,
b) Demek tarafindan düzenlenen toplantılara, çalışmalara ve etkinlkilere katılma
hakkına sahiptir.

2. Onursal üye;
a) kendi etkinlikleriyle Dernek'i desteklemekle,
b) Demek Tüzüğü'nün ve yönetiminin kararlan doğrultusunda hareket etmekle
yükümlüdür.

Bölüm II
Demek'in Organları

Madde 15

Demek'in organlanm;
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetleme Kurulu,
4) Onur Kurulu oluşturur.

Madde 16

1 Demek'in seçilmiş tüm organlarının görev süresi 3 yıldır.
2. Demek organlannm tüm kararlan, Tüzük hükümlerinde başka bir şekilde belirtilmediği
takdirde, oy kullanma yetkisine sahip üyelerin toplam sayısının en az yansının hazır bulundu
ğu oylamada alınır.

Madde 17

1. Genel Kurul, her yılın en geç 31 Mart gününe kadar Yönetim Kurulu'nu göreve atar. Yö
netim Kurulu, Genel Kurul tarihini ve gündemini en az 30 gün öncesinden yazılı olarak
Dernek üyelerine bildirir.

2. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu'nu;

a) Denetleme Kurulu dilekçesi,
b) Dernek üyelerinin en az %20'sinin yazılı ve gerekçeli dilekçesi,
c) Yönetim Kuruîu'nun kendi girişimi
üzerine toplantıya çağırır.

3. Genel Kurul Toplantısının birinci oturumuna toplam üye sayısının yansının katılması ge
rekir. İkinci oturumda ise üye sayısı dikkate alınmadan toplantı yapılır, ancak toplantı ya
pılmadan önce oturumun zamanı bildirilir. İkinci oturum, birinci oturum bittikten sonra
yarım saat zarfından önce yapılamaz.

4. Genel Kurul Topîantısı'na;
a) seçme ve seçilme hakkına sahip olan normal Dernek üyeleri,
b) danışman konumundaki destekleyici ve onursal üyeler,
katılırlar.

5. Genel Kurul'un yetki alanına;
a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının incelenmesi, onaylanması ve buniann
aklanması,
b) Demek organlarının seçimi,
c) Tüzük değişikliği kararının alınması,
d) Demek çalışma programı kararının alınması,
e) vakıf ve fon kurma gibi yem girişimlerin oluşturulmasıyla ilgili kararların alınması,
f) Demek organlarınca alınmış karara ilişkin üyeler tarafından yapılan itirazların ince
lenmesi,
g) Yönetim Kuruîu'nun etkinlikleriyle ilgili Dernek üyelerinin şikayetlerinin incelenmesi,
h) Dernek'in onursal üyeliğinin venîgıesi,
i) Dernek'in feshedilme kararının alınması,
potiad_logo3.png
A ul. Nadrzeczna 7A, Jabłonowo
05-552  / Wólka Kosowska / Warsawa
E potiad@potiad.orgM +48 883 34 87 57

Bizi takip edin!

Abone Olun!

Düzenli güncellemeler için haber bültenimize abone olun veya bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2022 POTIAD.

Design By Fabryka Emocji

Search

+48 883 348 757ul. Nadrzeczna 7A, Jabłonowo, 05-552 / Wólka Kosowska / Warsawa