Tüzük

Böm I - Genel Hükümler


Madde 1
1. İleride "Polonya-Türkiye İş İnsanları Derneği" adıyla anılacak dernek,
a) Polonya-Türkiye iktisadi ilişkilerinin derinleştirilmesine, desteklenmesine ve geliştirilmesine,
b) Dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi ile her iki ülkenin birbirine karşılıklı tanıtılması etkinliklerine,
c) Potiad’ın misyon ve vizyonuna uygun sportif, turistik ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve güçlendirilmesine,
d) Polonya ve Türkiye'deki iktisadi faaliyetlerin yürütülmesindeki imkanlarla ilgili dernek
üyelerinin bilgilendirilmesine ve dernek üyelerinin işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmalarına,
e) Dernek üyelerine hukuki yardımda bulunulmasına ve onların adına, talepleri üzerine resmi daire ve makamlara başvurulmasına,
f) Polonya-Türkiye ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi bağlamında resmi makamlar, daireler, dernekler ve diğer organlarla işbirliğine,

 1. g) Ekonomi, kültür, sanat ve spor alanlarında başarı gösteren kişi ve kurumları ödüllendirmek suretiyle motive etmeye,
 2. h) Üyelerinin ticari girişimlerini desteklemek. Türkiye, Polonya ve diğer ülke makamları nezdinde menfaatlerini korumaya,
 3. i) Üyelerini ekonomi, vergi, iş, sözleşme ve çalışma hukuku olmak üzere faaliyet alanları ile ilgili hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirmeye

ortam hazırlayan girişim ve etkinlikleri geliştirme ve yayma amacına yönelik gönüllü, özerk bir birliktir.
2. Dernek, 1. maddenin 1.fıkrasında belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen gerçek kişileri ve diğer birimleri organize bir şekilde destekler.

Madde 2
Derneğin merkezi başkent Varşova’dadır. Polonya içinde veya diğer ülkelerde yasalara uygun şekilde şube ve temsilcilik açabilir. Şube veya temsilcilik açılmasına merkez yönetim kurulu önerisi ile genel kurul karar verir.


Madde 3
1. Dernek, dernekler yasası mevzuatı ile (Resmi Gazete 1989, sayı 20, kalem 104, sonradan yapılan değişikliklerle birlikte) işbu tüzük uyarınca etkinlikte bulunacaktır.
2. Dernek, tüzel kişiliğe sahiptir.

Madde 4
Dernek, benzer amaçlarla etkinlik gösteren ulusal ve uluslararası organizasyonların üyesi olabilir.
 
Madde 5
1. Dernek, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde etkinlik gösterir. Dernek, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için, Türkiye Cumhuriyeti ve başka ülkelerin sınırları içinde o ülkelerin yasaları çerçevesinde etkinliklerde bulunabilir.

Madde 6
Dernek amaçlarını;
a) Dernek etkinliklerinin yürütülmesi veya yaygınlaştırılması,
b) Dernek üyelerinin karşılıklı yardım ve işbirliği,
c) Her türlü birim ve kişiyle işbirliğinin yanısıra bilgi toplanması ve iktisadi etkinlikler çerçevesinde deneyimlerin değişimi,
d) Dernek üyelerine danışmanlık, eğitim ve hukuki yardım,
e) Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olacak diğer etkinliklerin -yasaların izin verdiği ölçüde- yürütülmesi, biçiminde gerçekleştirir.

Madde 7
Dernek, tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için vakıflar kurabilir, uygun fonlar oluşturabilir ve yasaların izin verdiği ölçüde iktisadi etkinlikte bulunabilir. Gerekli izinler alınmak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına taşınmaz mallar alabilir / kiralayabilir.
 
Madde 8
1. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirirken, üyeler kamu yararına çalışmış olurlar.
2. Dernek üyeleri, üye olduklarından ötürü hiçbir maddi fayda sağlayamazlar. Dernek fonları, sadece tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılabilir.

Madde 9
1. Şu kişiler, dernek üyesi olabilirler:
a) Polonya Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde iktisadi etkinlikte bulunan Polonya Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin reşit olmuş vatandaşları,
b) Polonya ile Türkiye arasındaki iktisadi ilişkilerin gelişmesine yol açan bir etkinlik söz konusuysa yürütülen etkinliğin özelliğine ve ikamet ettiği yere bakılmaksızın, Polonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir ülkenin iktisadi etkinlikte bulunan reşit olmuş vatandaşı,
c) Gösterilecek faaliyetin derneğin amaçlarına uygun olması kaydıyla, yürütülen etkinliğin özelliğine ve ikamet ettiği yere bakılmaksızın, Polonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir ülkenin reşit olmuş vatandaşı.
2. Tüzel kişiler, sadece destekleyici üye olabilirler.
3. Derneğe layık görülecek veya dernek amaçlarına benzer etkinliklerde başarı kazanmış gerçek kişiler, Genel Kurul kararı uyarınca onursal üyelik hakkını alabilirler.

Madde 10
1. Dernek üyeleri, gerçek kişilerdir.
2. Dernek üyeliği için başvuruda bulunan,

 1. a) 18 yaşından büyük olan,
 2. b) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş cezası bulunmayan,
  c) En az 2 dernek üyesinin referansına sahip olan,
  d) Dernek tüzüğünün maddelerine uymayı ve genel kurulun belirlediği dernek üyelik aidatını düzenli olarak ödemeyi kabul eden,
 3. e) Tüzüğün 9. maddesinde belirtilen şartlan yerine getirdiğini gösterir belgeleri sunan ve 9. maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişiler dernek üyesi olabilirler.
  Başvuru formunun ve gerekli belgelerin sunulmasından sonra 60 gün zarfında, Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının en az yarısının hazır bulunduğu oylamada, Yönetim Kurulu, oy çoğunluğu ile derneğe üye kabul etme kararı alır.
  4. Yönetim Kurulu karar almadan önce, üyelik başvurusuyla ilgili dernek üyelerine bilgi verir. Dernek üyeleri ise itiraz gerekçelerini belgeli ve yazılı olarak 30 gün içerisinde yönetime sunarlar. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusuyla ilgili kararı alırken itirazı değerlendirmekle yükümlüdür.
  5. Başvuruda bulunan kişi, Yönetim Kurulu kararına itiraz için Genel Kurul'a gidebilir. Genel Kurul'un konuyla ilgili ilk toplantıda alacağı karar, kesin karardır.
 4. Dernek üyeliği ilk aidatın ödendiği tarihten itibaren başlar.

  Madde 11
  1. Dernek üyesi;
  a) Derneğin organları için seçme ve seçilme,
  b) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenecek toplantı, çalışma ve buna benzer diğer etkinliklere katılma hakkına sahiptir.
  2. Dernek üyeleri;
  a) Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmakla,
  b) Tüzük hükümlerine ve dernek organlarının kararlarına uymakla,
  c) Üyeler arasındaki ilişkilerde dostluk kurallarına uygun olarak davranmakla ve dernek içi
  dayanışmayı bozmamakla,
  d) Üyelik aidatlarını düzenli bir şekilde ödemekle yükümlüdürler.

  Madde 12
  1. Üyelerin dernek üye listesinden silinmesi,
  a) Yazılı bir şekilde doğrudan Yönetim Kurulu'na, üyelikten istifa dilekçesinin sunulması,
  b) Üyenin dernek tüzüğü ve kararları aleyhinde etkinlikte bulunması,
  c) Dernek çalışmalarına katılmamayla ilgili mazeret göstermemesi,
  d) Üyelik aidatını kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 2 dönem ödememesi,
  e) En az 10 dernek üyesinin yazılı ve gerekçeli dilekçesi,
 5. f) Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyici tutum, davranış ve beyanlarda bulunması
 6. g) Üye dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeleri belirtilen zamanda sağlamaması, yenilenmeleri gereken belgelerin verilmemesi ve/veya yanlış beyanda bulunması
  h) Dernek üyelerinin ölümü gibi nedenlerle Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasıyla gerçekleşir.
  Üye, Yönetim Kurulu karar metnini aldıktan sonra 21 gün zarfında ihraca ilişkin karara olan itirazını Denetleme Kurulu'na yapabilir.
 7. Kendi isteğiyle ya da ihraç nedeniyle dernek üyeliğinden ayrılan kişilere, ödemiş oldukları aidatların iadesi yapılmaz.

  Madde 13
  1. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe sahip olmayan diğer birimler, konuyla ilgili kararı alacak olan Dernek Yönetim Kurulu'na kendi iradeleriyle destekleyici üye olmak istediklerini gösterir belgeyi sunup, destekleyici üye olabilirler.
  2. Yukarıda izlenen aynı yolla, derneği destekleyici üyelik sona erdirilir.
  3. Destekleyici üye, aidat miktarı, aidat sıklığı veya başka bir destekleme biçimini ilan ederek, derneğin Yönetim Kurulu'yla beraber, desteklemenin türü ve biçimini belirlerler.
  4. Destekleyici üye;
  a) Dernek tarafından düzenlenen toplantılara, çalışmalara ve etkinliklere katılma,
  b) Derneğin Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'na danışman konumunda katılma hakkına sahiptir.
  5. Destekleyici üye;
  a) Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmakla,
  b) Dernek tüzüğünün ve organlarının kararları doğrultusunda hareket etmekle,
  c) Belirlenmiş biçimdeki desteği düzenli bir şekilde derneğe vermekle
  yükümlüdür.

  Madde 14
  1. 9. maddenin 3. fıkrası uyarınca onursal üyelik kazanmış kişiler;
  a) Derneğin Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na danışman konumunda katılma,
  b) Dernek tarafından düzenlenen toplantılara, çalışmalara ve etkinliklere katılma hakkına sahiptir.
  2. Onursal üye;
  a) Kendi etkinlikleriyle derneği desteklemekle,
  b) Dernek tüzüğünün ve yönetiminin kararları doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.

Böm II - Derneğin Organları

Madde 15
Derneğin organlarını;
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetleme Kurulu,
4) Onur Kurulu,

5) Disiplin Kurulu oluşturur.

Madde 16
1. Derneğin seçilmiş tüm organlarının görev süresi 3 yıldır.
2. Dernek organlarının tüm kararları, tüzük hükümlerinde başka bir şekilde belirtilmediği takdirde, oy kullanma yetkisine sahip üyelerin toplam sayısının en az yarısının hazır bulunduğu oylamada alınır.

 1. Tüm kararlar oy çokluğu ile alınır.

  Madde 17
  1. Genel Kurul, secim yapılan her yılın en geç 31 Mart gününe kadar Yönetim Kurulu'nu göreve atar. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihini ve gündemini en az 30 gün öncesinden yazılı olarak dernek üyelerine bildirir.
  2. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu'nu;
  a) Denetleme Kurulu dilekçesi,
  b) Dernek üyelerinin en az %20'sinin yazılı ve gerekçeli dilekçesi,
  c) Yönetim Kurulu'nun kendi girişimi üzerine toplantıya çağırır.
  3. Genel Kurul Toplantısı’nın birinci oturumuna toplam üye sayısının yarısının katılması gerekir. İkinci oturumda ise üye sayısı dikkate alınmadan toplantı yapılır, ancak toplantı yapılmadan önce oturumun zamanı bildirilir. İkinci oturum, birinci oturum bittikten sonra yarım saat zarfından önce yapılamaz.
  4. Genel Kurul Toplantısı'na;
  a) Seçme ve seçilme hakkına sahip olan normal dernek üyeleri,
  b) Danışman konumundaki destekleyici ve onursal üyeler, katılırlar.

Genel Kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Asil üye yerine toplantıya katılacak olan kişi vekaletname veya ilgili asil üye imzalı görevlendirme ve oy kullanma yazısını takdim etmek suretiyle toplantıya katılabilir.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar yazmanlar tarafından bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri muhafaza etmekle ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekle mükelleftir.

Toplantı tutanağında aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur;

 1. a) Toplantı yeri ve tarihi,
 2. b) Divan Başkanı’nın ve üyelerinin adları,
 3. c) Hazır bulunan üyelerin sayısı ve katılan üyelerin imzalı listesi,
 4. d) Genel Kurul’un tüzüğe uygun olarak çağrıldığının ve toplantı yeter sayısının tespiti,
 5. e) Gündem maddeleri,
 6. f) Verilen dilekçe ve yazılı başvurular,
 7. g) Tüm oylama sonuçları (evet, hayır, çekimser, geçersiz),
 8. h) Alınan kararlar ve yapılan itirazlar,
  Genel Kurul'un yetki alanına:
  a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının incelenmesi, onaylanması ve bunların ibra edilmesi,
  b) Dernek organlarının seçimi,
  c) Tüzük değişikliği kararının alınması,
  d) Dernek çalışma programı kararının alınması,
  e) Vakıf ve fon kurma gibi yeni girişimlerin oluşturulmasıyla ilgili kararların alınması,
 9. f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 10. g) Yıllık aidat tutarının tespit edilmesi,
 11. h) Dernek adına gerekli taşınmaz malların satın alınması/kiralanması veya mevcut malların satılması/kiralanması,
  i) Dernek organlarınca alınmış karara ilişkin üyeler tarafından yapılan itirazların incelenmesi,
  j) Yönetim Kurulu'nun etkinlikleriyle ilgili dernek üyelerinin şikayetlerinin incelenmesi,
  k) Derneğin onursal üyeliğinin verilmesi,
  l) Derneğin feshedilme kararının alınması,
  m) Genel Kurul Toplantı kurallarıyla ilgili kararın alınması,
  n) Genel Kurul'da görüşülmesi icin düzenlenen toplantıda diğer konuların incelenmesi
  6. Olağanüstü Genel Kurul'un gündemini bir organ ya da Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya yetkisi olan bir kişi belirler.
  7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'na yazılı ve gerekçeli dilekçenin verilmesinden sonra 45 günü aşmayacak bir süre içinde yapılır. Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden önce 30 gün zarfında toplantının yapılacağını üyelerine bildirir.

  Madde 18
  1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilmiş 5 ila 11 üye ile, 5 ila 11 vekil üyeden
  oluşur.
  2. Yönetim Kurulu, ilk oturumunda kendi içinden bir Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı seçer, ayrıca dernek üyeleri arasından veya üye olmayan kişiler arasından Dernek Genel Sekreteri'ni tayin eder. Yönetim Kurulu çalışmalarını, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder.
  3. Yönetim Kurulu yetki alanına:
  a) Dernek çalışmalarını yönetme ve Genel Kurul tarafınca belirlenmiş dernek çalışma programına uygun olarak fonların kullanılması,
  b) Dernek adına hareket etme ve dışarıda derneği temsil etme,
  c) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağırma,
  d) Üyelik konuları, yani derneğe üye kabul edilmesi ve üyenin dernekten ihraç edilmesi girmektedir.
  4. Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan'ın geçici bir süre yokluğunda ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı toplar. Toplantılar, bir aydan daha seyrek bir zamanda yapılamaz.
 12. Yönetim kurulu üyesi üst üste 3 kez veya senede toplamda 6 kez yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak katilim sağlamazsa, yönetim kurulu üye salt çoğunluğu kararı ile kurul üyeliğinden çıkarılabilir.

  Madde 19
  Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Sekreteryası'nın çalışmalarını yönetir ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulayıcısıdır. Genel Sekreter, dernek organlarının görev süresine eşit bir dönemde görevlendirilir. Sekreter, danışman konumunda Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

  Madde 20
  1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilmiş 3 ila 5 üye ile 3 ila 5 vekil üyeden oluşur. Vekiller, Denetleme Kurulu çalışmalarına danışman konumunda katılırlar.
  2. Denetleme Kurulu, ilk oturumunda kendi içinden bir Başkan ile Başkan Yardımcısı seçer.
  3. Denetleme Kurulu yetki alanına;
  a) Yılda en az bir kez dernek organlarının asli ve mali etkinliklerinin denetlenmesi,
  b) Yapılan denetlemeler sonucu yazılan raporların Genel Kurul'a sunulması ve Yönetim Kurulu'nun aklanması için Genel Kurul'a görüş bildirilmesi,
  c) Denetleme sonrası tutulan tutanakların sonuçlarıyla birlikte yönetim kuruluna sunulması,
  d) Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağırmak için dilekçe verme,
  e) Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a gönderdiği sonuçların değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi girmektedir.
  4. Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu çalışmalarına, oy hakkına sahip olmaksızın katılabilirler.
  5. Özel gerekçelere dayanan durumlarda Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin etkinliklerinin Dernek Tüzüğü'ne ve yasalara açık bir şekilde uymadığı kanaatine varırsa, üyenin üyeliğini askıya alabilir. Böyle bir durumda, Kurul Başkanı doğrudan Genel Kurul Başkanlığı'na yada Başkanlık Yardımcısı'na yazılı ve gerekçeli dilekçeyi verir. Denetleme Kurulu, bu yolla Genel Sekreter için de aynı kararı alabilir.

  Madde 21
  1. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyesi olmayan 7 ila 9 üye ile 7 ila 9 vekil üyeden oluşur.
  2. Onur Kurulu'nun yetki alanına, dernek organları hakkında verilen şikayet ve dilekçeler dışındaki dernek üyelerinin tüm dilekçelerinin incelemesi girmektedir.
  3. Onur Kurulu, dilekçeyi aldıktan sonra, 30 gün zarfında kararını verir.
  4. Onur Kurulu, tüm dernek üyelerine ilettiği kararla birlikte olayı kapatır.
  5. Onur Kurulu'nun kararına ilişkin itirazlar Genel Kurul'a yapılır.
  6. Onur Kurulu'nun kararları, toplam üye sayısının ez 5'inin hazır bulunduğu oylamada, oy çokluğuyla alınır.
  7. Onur Kurulu kararına ilişkin itirazlar, dernek üyelerine kararın iletilmesinden sonra 14 gün içinde Genel Kurul'a yapılabilir.

 

Madde 22

Disiplin Kurulu, Genel Kurul’un asil üyeleri arasından üç yıl için seçilecek 3 asil 2 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma sistemini tayin eder. Derneğin disiplin, iş ahlakı, davranış, kamuoyu imajına dair konularda ve Yönetim Kurulu’nca kendisine sunulacak diğer hususlarda karar verir.

Madde 23
Görev süresi boyunca Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin kurulu veya Onur Kurulu üye sayılarında bir eksilme olduğu takdirde, yapılacak oylamada en fazla oyu alan ilgili organın vekili üyesi tarafından bu eksiklik giderilir.

Madde 24
1. Derneğin Gelirlerini:

 1. a) Yıllık aidat,
 2. b) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. c) Bağış ve yardımlar,
 4. d) Dernek tarafından yürütülen projeler vasıtasıyla elde edilen gelirler oluşturur.
  Derneğin malvarlığı ve fonlarını Yönetim Kurulu idare eder.
  3. Derneği temsil etmede ve malvarlığı ile ilgili konularda Yönetim Kurulu'nun iki üyesi birlikte yetkilidir.
  4. Genel Kurul, ilk oturumunda üyelik aidatı miktarını belirler. Aidat miktarının değiştirilmesi de Genel Kurul oylarıyla gerçekleşir. Bu kararlar oy çokluğuyla alınır.
 5. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır.
 6. Dernek Defterleri ve Kayıtlar;
 7. a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe katılanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, yıllık aidat tutarları bu deftere yazılır.
 8. b) Karar Defteri : Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, Başkan ve üyelerce imzalanır.
 9. c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 10. d) Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 11. e) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
 12. f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

  Madde 25
  Tüzük değişikliği ve derneğin feshi için, oy kullanma yetkisine sahip üyelerin yarısının hazır bulunduğu oylamada Genel Kurul’un oy çokluğuyla karar alması gerekir.
  2. Derneğin feshedilmesinden ve mali yükümlülüklerinin yerine getirmesinden sonra geri kalan malvarlığı eşit bir şekilde Polonya Kızılhaçı ve Türk Kızılayı arasında paylaştırılacaktır.
  3. İşbu Tüzük'te anılmayan konularda Polonya Dernekler Yasası’nın ve Medeni Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Bizi takip edin!

potiad_logo3.png
A ul. Nowoberestecka B-16 02-204 / Varşova/ Polonya
E potiad@potiad.orgM +48 883 34 87 57

Abone Olun!

Düzenli güncellemeler için haber bültenimize abone olun veya bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2024 POTIAD.

Design By Yüceltan Ebiri

Search